Tidstavle over Bruno Grönings liv og værk

Afskrift  (pdf)

1906 -1927
Bruno Gröning (oprindeligt Bruno Grönkowski) blev født den 31.5. 1906 i Danzig-Oliva. Han er den fjerde af murer August Grönkowski og hans kone Margarethes syv børn. Familien bor til leje i et arbejderkvarter.

Allerede som lille barn konstaterer Gröning, at han har helbredende indflydelse på mennesker og dyr. Hans forældre har ingen forståelse for disse færdigheder, og forholdet til dem er derfor anspændt.

Bruno Gröning går i folkeskolen, og begynder i tilslutning hertil en handelsmæssig uddannelse.

Denne afbryder han igen på sin fars forlangende. Faderen ville gerne, at Gröning lærer et bygningshåndværk, og så begynder han en uddannelse til tømrer. Derefter gør han sig selvstændig, og opretter som 19-årig et bygge- og møbelsnedkeri.


1928
Bruno Gröning gifter sig med Gertrud Cohn. Imidlertid er han nu beskæftiget som fabriks- og løsarbejder. Han arbejder på en chokoladefabrik, på postkontoret i Danzig som telegramudbrin-ger, og ved firmaet Siemens og Halske som svagstrømsmontør.


1931
Bruno Grönings første søn Harald bliver født.


1936
Familien Grönkowski ændrer deres efternavn til Gröning.


1939
Bruno Grönings mor dør. Hans anden søn Günter bliver født.


1940
Harald bliver alvorligt syg, og dør i sit 9. år på sygehuset i Danzig.


1943
Bruno Gröning bliver indkaldt til Værnemagten. Han kommer til en panserjægerenhed og bliver sat ind på Østfronten.


1945
Bruno Gröning kommer i russisk krigsfangenskab. Medfangne, som i interneringslejren lider af vattersot, bliver helbredt gennem Grönings hjælp. Han bliver løsladt af krigsfangenskabet, og begiver sig til Vesttyskland.

I den hessenske Haigerseelbach (Dillkreis) arbejder han som løsarbejder hos bønder, og får sig en bolig i Dillenburg.


1947
Hans kone er med den anden søn Günter foreløbig blevet i Danzig. Først nu henter Gröning sin familie til sig. Günter bliver alvorligt syg, og dør også i sit 9. år.


1948
I stigende omfang bliver Bruno Gröning opsøgt af syge, som beder ham om helbredelse.


1949
I begyndelsen af året skilles Gröning fra sin kone.

Han opholder sig i Ruhrdistriktet. Ingeniør Helmut Hülsmann fra den vestfalske by Herford informerer pressen om helbredelsen af sin søn Dieter. Derigennem bliver navnet Gröning kendt i offentligheden. I håb om helbredelse, rejser syge fra hele Tyskland og udlandet til Herford. Bruno Gröning holder taler, hvor han opfordrer til troen på Gud, og henviser til nødvendigheden af en kristen livsførelse. Under hans foredrag, men også ved hans tavse tilstedeværelse, sker der helbredelser.

Herfords kommunaldirektør Meister forbyder Bruno Gröning at helbrede, på grund af overtrædelse af heilpraktikerloven. Gröning rejser derpå fra Herford, og overdrager til sin medarbejder Egon Arthur Schmidt at oprette foreningen ” Bruno Grönings Vennekreds”.

Bruno Gröning kører til Hamborg, i håb om der at kunne fortsætte sit helbredende virke. Hamborgs overborgmester giver ham imidlertid taleforbud, så Gröning må forlade byen igen.

Tidsskriftet ”Revue” har til hensigt at lade Grönings evner eksaminere gennem kliniske eksperimenter. Gröning indvilliger, og begiver sig med dette formål til Heidelberg Universitetsklinik. Under videnskabelig ledelse af psykologen og medicineren professor H.G. Fischer fra Marburg, lader han sit virke eksaminere af en lægekommission. Undersøgelsen fører til en sagkyndig erklæring, som grundlæggende bekræfter helbredelserne, men dog anbefaler en helbredende beskæftigelse kun under lægeligt opsyn.

I Sydtyskland lærer Bruno Gröning Leo Harwart at kende, ejeren af et tidligere hestestutteri ved Rosenheim. Af taknemmelighed for helbredelsen af en slægtning, stiller denne ”Traberhof” til rådighed som arbejdsplads for Gröning. Da Bruno Grönings tilstedeværelse bliver kendt gennem avisberetninger, begynder en massetilstrømning til området, der varer ved i flere uger. Gang på gang sker der helbredelser blandt de besøgende, derunder også for sygdomme, som medicinsk er blevet erklæret for uhelbredelige. Men også sundhedsvæsenet i Rosenheim mener, at Grönings beskæftigelse overtræder helpraktikerloven. Derfor planlægger Bruno Gröning at oprette kursteder, hvor han kan virke med statslig tilladelse, ledsaget af læger, og retter i Bayern en ansøgning om tilladelse til at udøve helbredelser efter heilpraktikerloven. Han beder de helsesøgende om ikke mere at opsøge ham på Traberhof; så snart kurstedet bliver oprettet, vil han informere menneskene gennem medierne. Bruno Gröning holder nu foredrag i små kredse i Bad Wiessee.

Filminstruktør Rolf Enger drejer dokumentarfilmen ”Gröning”. Denne bliver uropført i München, Essen og Gelsenkirchen.


1950
Forretningsmanden Otto Meckelburg tilbyder sig som forretningsfører for Bruno Gröning, og opretter ”Forening til udforskning af den Gröning’ske helbredelsesmetode e.V.”. Meckelburg bliver foreningens forretningsfører, og slutter overenskomst med Gröning, efter hvilken denne skal stille sig helt til foreningens rådighed. Gröning holder foredrag på hoteller og kroer i Wangerooge, Oldenburg, Mittenwald og Werlte i Emsland for mellem 30 og 120 tilstedeværende, ved de af Meckelburg organiserede arrangementer. Blandt andet lover Meckelburg – mod Grönings udtrykkelige vilje – en helbredelse til den af dobbeltsidig lungetuberkulose syge Ruth Kuhfu?. Hun dør.

Det bayriske Indenrigsministerium godkender ikke udøvelsen af helbredende virksomhed på et kursted.

Nu holder Bruno Gröning foredrag i heilpraktiker Eugen Enderlins praksis i München. Der lærer han sin senere kone Juliane (Josette) Dufossé at kende. Hun bliver først hans sekretær. Det kommer til et brud med Enderlin, og Gröning skilles foreløbig fra ham.

Münchens sundhedsmyndigheder opfordrer Bruno Gröning til straks at indstille de helbredende behandlinger. Da han ikke mener, at hans virke er en helbredende behandling, fortsætter han med at holde foredrag i små kredse. Derpå følger en alvorlig strafferetslig forordning fra underretten i München for overtrædelse af heilpraktikerloven. Gröning nedlægger protest.


1951
Gröning holder regelmæssigt foredrag for omkring 15 til 30 personer hos heilpraktiker Cäcilie Scheuerecker i Grafing ved München.


1952
Gröning holder hele året igennem foredrag, i begyndelsen i Grafing hos Scheuerecker, til forskellige tider i Hameln, og senere igen hos Enderlin i Feldafing ved Starnberger See. I slutningen af året holder han foredrag i private boliger eller på kroen ”Aider Hof” i München.

München-Lands domsmandsret frifinder Bruno Gröning for anklagen mod fortsat forseelse mod heilpraktikerloven. Statsadvokaturen appellerer denne dom. Men Gröning bliver også frifundet for anklagen for overtrædelse af heilpraktikerloven ved anden instans i Münchens landsret.


1953
Bruno Gröning holder først igen foredrag hos Enderlin, som omkring 30 til 50 personer deltager i. Samarbejdet med Enderlin mislykkes igen, og Gröning skilles endegyldigt fra ham.

Til beskyttelse af sit virke, stifter Gröning i Murnau-Seehausen foreningen ”Gröningforbundet”. Små samfund af tilhængere, der har dannet sig forskellige steder, tilsluttes foreningen. Til besty-relsen hører: Rudolf Bachmann, Friherreinde Anny Ebner von Eschenbach, grev Bernhard von Matuschka, Konstantin Weisser, Hermann Riedinger, Egon Arthur Schmidt og grev von Zeppelin. Gröning selv bliver præsident på livstid.


1954
Gröning holder fortsat foredrag, blandt andet på grev von Zeppelins slot i Aschhausen ved Heilbronn, i hans privatbolig i øvrebayriske Grafrath, i pension ”Schweiz” i München, og i Rosenheim og Graz.


1955
Igen bliver Bruno Gröning anklaget for forsat forseelse mod heilpraktikerloven, og desuden for uagtsomt manddrab på Ruth Kuhfu?.

Ægteskabet med Gertrud Gröning bliver opløst. Samme år indgår Bruno Gröning sit andet ægteskab med Josette Dufossé, og flytter med hende til Plochingen am Neckar.


1956
Bruno Gröning holder foredrag, især i Sydtyskland, men også i Westfalen, Niedersachsen, Nordtyskland og Østrig. Han rejser med Josette til Frankrig, og tager blandt andet nogle dage til valfartsstedet Lourdes.

Sammen med sin kone og sin advokat dr. Schwander rejser Bruno Gröning til Freiburg. På den stedlige Universitetsklinik går han med til en undersøgelse, for at få en nervelæges bedømmelse til konstatering af hans strafferetslige ansvarlighed.


1957
Bruno Gröning foretager fortsat foredragsrejser i Tyskland, men også i Østrig og Norditalien.

Forberedelsen til retssagen for forseelse mod utilladt udøvelse af helbredende virksomhed og uagtsomt manddrab, koster Gröning megen tid. Trods hans anstrengelser, bliver han i første instans ved München-lands domsmandsret idømt en bøde på 2.000 DM, subsidiært 100 dages fængsel, for utilladt udøvelse af helbredende virksomhed. Han bliver frikendt for uagtsomt manddrab.

Rigsadvokaten anker dommen. Anken retter sig mod frifindelsen af anklagen for uagtsomt manddrab, såvel som mod strafudmålingen for fortsat forseelse mod heilpraktikerloven.


1958
Bruno Gröning holder igen foredrag i hele Tyskland og Østrig. For at fastholde sin lære, optager han sine foredrag og samtaler med de nærmeste venner på lydbånd.

Ved den anden store strafferetslige afdeling ved Landsret München II, bliver Gröning med hensyn til forseelsen uagtsomt manddrab og utilladt helbredende udøvelse, idømt en straf på otte måneders fængsel og en bøde på 5.000 DM, subsidiært 50 dages fængsel. Frihedsstraffen bliver gjort betinget. Gröning appellerer dommen ved den øverste landsret i Bayern.

Efter kendelsen rejser han til Frankrig i næsten to måneder.

Bruno Gröning beslutter at opløse ”Gröningforbundet”. Som efterfølgende organisationer bliver først i Østrig, og kort efter i Tyskland, ”Foreningen til fremme af sjælelig-åndeligt og naturligt livsgrundlag” stiftet. Alexander Loy-Leute bliver formand for den østrigske forening på livstid. Erich Pelz bliver for et tidsrum af tolv år foreningsformand i Tyskland.

Endnu engang rejser Bruno Gröning til Frankrig. Han holder sig fortrinsvis til Mimizan ved Biskayabugten og ved Côte d’Azur, kører fire dage til Lourdes, og én dag til Spanien. Over Schweiz vender han tilbage til Tyskland.

Sidst på året afmagres Bruno Gröning stærkt. Vennen, læge dr. Pierre Grobon fra Paris, mener at symptomerne tyder på en alvorlig sygdom. Derefter lader Gröning sig undersøge i Paris. Der bliver diagnosticeret mavekræft i fremskreden tilstand. Selv om dr. Grobon råder til øjeblikkelig operation, rejser Gröning for nogle dage tilbage til Tyskland. Da Bruno Gröning ikke mere personligt kan komme til de planlagte julefester med vennegrupperne, indtaler han også i Tyskland sine taler på lydbånd. Sammen med sin kone kører han igen til Paris for der at lade sig operere af dr. Grobon. Lægen fraråder en tilbagerejse til Tyskland, og regner med at Gröning snart vil dø. Alligevel vender Bruno Gröning tilbage til Tyskland.

I Plochingen finder der samtaler sted med hans nærmeste venner.


1959
Mellem Bruno Gröning, hans sekretær og foreningsformændene, finder de sidste samtaler sted i begyndelsen af januar.

Derefter flyver Gröning atter til Paris med sin kone, for der at lade sig operere igen. Den dag han opereres, bliver samtidigt retssagen på grund af uagtsomt manddrab og fortsat forseelse mod heilpraktikerloven, i Grönings fravær videreført ved den bayriske øverste landsret.

Det kommer ikke til en domsafsigelse, da Bruno Gröning dør i Paris den 26.1.1959.

Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE leguvu67