Start

Bruno Gröning

Bruno Gröning Stiftelsen

Bruno Gröning (1906 – 1959), hvis navn Stiftelsen bærer, blev i 1949 gennem opsigtsvækkende helbredelser i Tyskland kendt som såkaldt  „åndelig helbreder“.

Op til 30.000 mennesker strømmede på højdepunktet af hans virke dagligt til hans foredrag, som han holdt for sine tilhørere frit og uden manuskript. Gang på gang berettede alvorligt syge om uforklarlige helbredelser derved. Nationale og internationale medier informerede dengang intenst om de (til i dag) videnskabeligt utilstrækkeligt efterforskede helbredelser af lidelser, som både før og efter regnes for uhelbredelige.

Bruno Gröning, et dybt troende menneske, understregede altid: ”Der findes ingen uhelbredelig – Jeg helbreder ikke, den guddommelige kraft hjælper og helbreder – Gud er den største læge!” Hans mission så han dog ikke udelukkende i at vise syge mennesker vejen til sundhed. Hans overordnede bestræbelse var at formidle troen på Gud, og en måde at indrettet sit liv på, som svarede hertil. ”Jeg kalder Dem til den store venden om!” lød en af Bruno Grönings ofte gentagne sætninger.

Den 26. januar 1959 døde Bruno Gröning i Paris. I dag – mere end et halvt århundrede efter hans død – er hændelserne om ham, nu som tidligere, af offentlig interesse. Således kommer der også i nutiden gang på gang beretninger om helbredelsesresultater, som er sket efter anvendelsen af indsigt i Bruno Grönings lære. Et voksende antal mennesker viser interesse for en systematisk og velfunderet bearbejdet information, såvel som adgang til de historiske kilder over Bruno Grönings virke.

I de første år blev Bruno Grönings taler nedskrevet stenografisk. Senere, fra 1955 til 1958, blev de for størstedelen optaget på lydbånd. Bortset fra korte selvbiografiske tekster, få breve og nogle håndskrevne optegnelser, har Bruno Gröning ikke selv skrevet noget.

Bruno Gröning Stiftung (Bruno Gröning Stiftelsen) fremmer bevarelsen af Bruno Grönings livsværk, og den systematiske bearbejdelse, arkivering og videnskabelige dokumentation af samtidige kilder, såvel som den offentlige adgang til disse.

I centrum står offentliggørelsen af lydbåndsoptagelserne med foredrag af Bruno Gröning på cd. Der bliver lyden fra de historiske optagelse med de nuværende tekniske hjælpemidler forbedret så godt som muligt. Da lydkvaliteten jo derved kan falde meget forskelligt ud, alt efter det originale lydbånds tilstand, bliver der altid tilføjet en høreprøve ved oversigten over foredragene af Bruno Gröning på cd.


Dokumentarkivet på denne Internetside får derfor også en central stilling. Ved siden af afskriften af mange af Bruno Grönings foredrag, findes der også talrige historiske tekster over hændelserne om ham, såvel som offentliggørelser over Bruno Gröning, og helbredelsesberetninger, som blev skrevet mens han levede. Vi bestræber os hele tiden på at udvide arkivet med nytilkomne dokumenter fra arkivet. Rubrikken aktualisering giver et overblik over nye tilgange.

Bruno Gröning Stiftung er udelukkende aktivt beskæftiget. Opfyldelsen af dens mål, i overensstemmelse med reglerne for Stiftelsen, bliver først og fremmest muliggjort gennem bidragene fra dens venner og sponsorer. Bruno Gröning Stiftung blev anerkendt som almennyttig af Pforzheims skattevæsen. Bidrag kan derfor trækkes fra i skat. Til dette formål bliver der udstedt tilsvarende bidragskvitteringer.

Stiftelsen er uafhængig, og er ikke forbundet med nogen anden gruppering om Bruno Gröning.

Bruno Gröning (1906 – 1959), hvis navn Stiftelsen bærer, blev i 1949 gennem opsigtsvækkende helbredelser i Tyskland kendt som såkaldt  „åndelig helbreder“.
Op til 30.000 mennesker strømmede på højdepunktet af hans virke dagligt til hans foredrag, som han holdt for sine tilhørere frit og uden ma¬nu¬skript. Gang på gang berettede alvorligt syge om ufor-klarli¬ge helbredelser derved. Nationale og internationale medier in¬formerede dengang intenst om de (til i dag) videnskabeligt util-stræk¬¬keligt efterforskede helbredelser af lidelser, som både før og efter regnes for uhelbredelige.
Bruno Gröning, et dybt troende menneske, understregede altid: ”Der findes ingen uhelbredelig – Jeg helbreder ikke, den guddom-melige kraft hjælper og helbreder – Gud er den største læge!” Hans mission så han dog ikke udelukkende i at vise syge men¬ne-sker vejen til sundhed. Hans overordnede bestræbelse var at for-midle troen på Gud, og en måde at indrettet sit liv på, som svarede hertil. ”Jeg kalder Dem til den store venden om!” lød en af Bruno Grö¬nings ofte gentagne sætninger.
Den 26. januar 1959 døde Bruno Gröning i Paris. I dag – mere end et halvt århundrede efter hans død – er hændelserne om ham, ¬nu som tidligere, af offentlig interesse. Således kommer der også i nu-tiden gang på gang beretninger om helbredelsesresultater, som er sket efter anvendelsen af indsigt i Bruno Grönings lære. Et vok-sende antal mennesker viser interesse for en systematisk og vel-fun¬deret bearbejdet information, såvel som adgang til de historiske kilder over Bruno Grönings virke.
I de første år blev Bruno Grönings taler nedskrevet stenografisk. Se¬¬nere, fra 1955 til 1958, blev de for størstedelen optaget på lyd-bånd. Bortset fra korte selvbiografiske tekster, få breve og nogle hånd¬¬skrevne optegnelser, har Bruno Gröning ikke selv skrevet no-get.
Bruno Gröning Stiftelsen fremmer bevarelsen af Bruno Grönings livs¬¬værk, og den systematiske bearbejdelse, arkivering og viden-ska¬¬¬be¬lige dokumentation af samtidige kilder, såvel som den offent¬lige ad¬gang til disse.
I centrum står offentliggørelsen af lydbåndsoptagelserne med fore¬drag af Bru¬no Gröning på cd. Der bliver lyden fra de histo¬riske op¬ta¬gelse med de nuværende tekniske hjæl¬¬pe¬mid¬ler forbedret så godt som muligt. Da lydkvaliteten jo derved kan falde meget for-skelligt ud, alt efter det originale lydbånds tilstand, bliver der altid tilføjet en høre¬prø¬ve ved over¬sig¬ten over foredragene af Bruno Gröning på cd.

Dokumentarkivet på den¬ne Internetside får derfor også en central stilling. Ved siden af afskriften af mange af Bruno Grö¬nings fore-drag, findes der også talrige historiske tekster over hæn¬del¬serne om ham, såvel som offentliggørelser over Bruno Grö¬ning, og hel-bredelsesberetninger, som blev skrevet mens han levede. Vi be-stræber os hele tiden på at udvide arkivet med nytilkomne doku-menter fra arkivet. Rubrikken aktualisering giver et overblik over nye tilgange.
Bruno Gröning Stiftelsen er udelukkende aktivt beskæfti¬get. Op¬fyl-delsen af dens mål, i overensstemmelse med reglerne for Stif¬tel-sen, bliver først og fremmest muliggjort gen¬nem bidragene fra dens venner og sponsorer. Bruno Grö¬ning Stiftelsen blev anerkendt som almennyttig af Pforz¬heims skat¬tevæsen. Bidrag kan derfor træk¬kes fra i skat. Til dette formål bli¬ver der udstedt tilsvarende bi¬drags¬kvit¬te¬ringer.
Stiftelsen er uafhængig, og er ikke forbundet med nogen anden grup¬¬pering om Bruno Gröning.